ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de algemene voorwaarden toepasselijk op alle prijsoffertes opgemaakt door kruisraket bvba, op elke tussen kruisraket bvba en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op alle facturen van kruisraket bvba, en dit ongeacht waar de woonplaats of de zetel van de opdrachtgever gelegen is, en ongeacht waar de levering dient te worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geldig indien ze door kruisraket bvba schriftelijk werden aanvaard. Bij tegenstrijdigheid tussen aldus aanvaarde algemene voorwaarden en huidige algemene voorwaarden van kruisraket bvba, primeren deze laatste.

2. PRIJSOFFERTES

Alle prijsoffertes, mondeling of schriftelijk, zijn vrijblijvend. De prijzen op basis waarvan de prijsoffertes zijn opgemaakt zijn exclusief b.t.w., verpakkingen verzendingskosten.

3. OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten zijn pas bindend voor kruisraket bvba na schriftelijke bevestiging van harentwege.

  4. ONTWERP

  Een ontwerp is elke tekening, illustratie, model, foto, bladschikking of tekst waardoor kruisraket bvba vorm geeft aan een idee. Zowel een voorlopige als definitieve vormgeving geldt als ontwerp. Behoudens andersluidende overeenkomst deelt de opdrachtgever kruisraket bvba een schriftelijke bepaling van de ontwerpopdracht mee. In elk geval dient de opdrachtgever de opdracht voor het ontwerp steeds zo nauwkeurig mogelijk mee te delen.

   5. EIGENDOMSRECHT, BEWARING EN REPRODUCTIE

   Alle ontwerpen blijven eigendom van kruisraket bvba en worden door haar geregistreerd met een volgnummer. Alleen het reproductierecht wordt binnen de wettelijke grenzen afgestaan. Hetzelfde geldt voor alle werkstukken en documenten door kruisraket bvba opgemaakt ter voorbereiding van het ontwerp. De ontwerpen worden steeds ondertekend met het beeldmerk van kruisraket bvba. Het beeldmerk mag niet worden gewijzigd of weggelaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van kruisraket bvba. Bij manuele reproductie van de ontwerpen dient steeds de vermelding “©kruisraket bvba” opgenomen te worden.

   6. VERBINTENISSEN VAN DE OPDRACHTGEVER

   De opdrachtgever wordt geacht het recht te hebben de opdracht te geven om een ontwerp uit te werken. Ten aanzien van derden draagt de opdrachtgever als enige alle verantwoordelijkheid voor de door hem bestelde en goedgekeurde opdrachten. De opdrachtgever zal kruisraket bvba op eerste verzoek vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden en alle kosten dragen van mogelijke procedures. De opdrachtgever draagt derhalve de volledige verantwoordelijkheid en verbindt zich er toe kruisraket bvba te vrijwaren voor alle aanspraken en vorderingen die derden ten aanzien van haar zouden formuleren op basis van de gegeven opdracht. Met betrekking tot drukwerk aanvaardt de opdrachtgever de bepalingen vastgesteld voor het grafisch bedrijf, zijnde een maximum toegestane afwijking van 10% naar oplage, formaat kleur en papiergewicht.

   7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

   Kruisraket bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gegevens, vertragingen of onderbrekingen van de geleverde diensten. Kruisraket bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of laattijdig uitvoeren van een opdracht in geval van overmacht van welke aard ook of enige gebeurtenis buiten haar wil om. Kruisraket bvba is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. De opdrachtgever kan mogelijke gebreken die ondanks alle zorg in het resultaat zouden zijn geslopen, niet aangrijpen om een openstaande factuur niet te betalen. Daarenboven vrijwaart de opdrachtgever kruisraket bvba voor alle gevolgen van de aanspraken die zijn eigen klanten tegen kruisraket bvba zou kunnen richten. Kruisraket bvba raadt de opdrachtgever dienaangaande aan een eigen verzekering af te sluiten. Kruisraket bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid betreffende de door opdrachtgevers of derden geleden directe of indirecte schade veroorzaakt door stilstand, storing of slecht functioneren, of veroorzaakt door aangestelde, of ontstaan door welke oorzaak dan ook. Kruisraket bvba aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor beschadigingen van welke aard dan ook of verlies van ter bewerking en /of bewaring gegeven materialen, ongeacht de oorzaak van deze beschadiging of dat verlies. Kruisraket bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout of zelfs grove fout van haar of van haar aangestelde, behoudens voor een opzettelijke fout. Kruisraket bvba kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verlies van cliënteel, welke de opdrachtgever zou lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van kruisraket bvba, die verband houdt met deze overeenkomst. De mogelijke aansprakelijkheid van kruisraket bvba – van welke aard dan ook – is beperkt tot maximaal 50 % van de waarde van het door de opdrachtgever bekritiseerde product.

   8. ONKOSTEN EN BIJKOMENDE VERGOEDINGEN

   Indien tijdens de uitvoering van het ontwerp onkosten worden gemaakt voor technische hulpmiddelen (i.e. Zetwerk, foto’s, ...), reis- en verblijfkosten, verplaatsingskosten, werkzaamheden door derden, enz., dan komen deze ten laste van de opdrachtgever. Nevenwerkzaamheden (i.e. Drukwerkcontrole, besprekingen, verzamelen van gegevens, ...) Kunnen aanleiding zijn tot het aanrekenen van een bijkomende vergoeding volgens uurtarief. Indien kruisraket bvba op verzoek van de opdrachtgever, voorafgaand aan het eigenlijke ontwerp, een vooronderzoek uitvoert, dan is daarvoor tevens een bijkomende vergoeding verschuldigd. Er is ook een bijkomende vergoeding verschuldigd wanneer de opdrachtgever verlangt dat adviserend en controlerend wordt opgetreden bij een totaal vormingsbeleid of een onderdeel daarvan.

   9. VERLONING NA GEDEELTELIJKE UITVOERING ONTWERP

   Wanneer, ongeacht de reden daartoe, kruisraket bvba begint met de uitvoering van een opdracht vooraleer alle voorbereidend werk klaar is, en de uitvoering moet worden stopgezet als gevolg van het uitblijven van de nodige gegevens opgevraagd bij de opdrachtgever, is de opdrachtgever een voorschot verschuldigd in verhouding tot de reeds geleverde prestaties en de gemaakte kosten.

   10. VERLONING NA WEIGERING VAN ONTWERP

   Indien de opdrachtgever een voorlopig of definitief ontwerp weigert, zonder mogelijkheid voor kruisraket bvba tot aanpassing van het ontwerp, of wanneer het ontwerp of de proef niet definitief mag worden uitgevoerd, zal de vergoeding voor de geleverde prestaties samen met de reeds gemaakte kosten worden aangerekend. In dergelijk geval dient het ontwerp te worden terugbezorgd aan kruisraket bvba.

   11. LEVERING

   A. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de prijzen geldig vanaf de maatschappelijke zetel van kruisraket bvba. Bijgevolg voldoet kruisraket bvba aan haar leveringsplicht wanneer het ontwerp op haar maatschappelijke zetel ter beschikking gesteld wordt van de opdrachtgever. Indien het ontwerp op de afgesproken leveringsdatum, om welke reden dan ook, door de opdrachtgever niet wordt opgehaald, wordt het op de maatschappelijke zetel van kruisraket bvba bewaard en dit voor rekening, op kosten en op risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt alle kosten en risico’s verbonden aan het vervoer van het ontwerp vanaf de maatschappelijke zetel naar de gewenste bestemming.

   B. De overeengekomen leveringstermijnen zijn niet bindend. Deze termijnen zullen zoveel als mogelijk gerespecteerd worden. De overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van kruisraket bvba, en kan evenmin een grond vormen tot ontbinding van de overeenkomst.

   12. LEVERING VAN DEELOPDRACHTEN

   Wanneer de opdrachtgever aan kruisraket bvba slechts een deelopdracht toevertrouwt, zal zij het resultaat van deze deelopdracht ter controle en aanvaarding afleveren aan de opdrachtgever. Indien echter schriftelijk is overeengekomen dat het resultaat van de deelopdracht rechtstreeks afgeleverd dient te worden aan een derde, en controle een aanvaarding door de opdrachtgever bijgevolg uitgesloten is, impliceert dit dat de opdrachtgever het resultaat van de deelopdracht aanvaardt. Hiervan kan geen tegenbewijs geleverd worden. In dat geval kan kruisraket bvba in geen geval aangesproken worden voor eventuele problemen die zich in de volgende fasen van het productieproces, die haar niet werden toevertrouwd, zouden voordoen.

   13. OVERMACHT

   De aansprakelijkheid van kruisraket bvba kan niet worden ingeroepen wanneer het niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatieongevallen, brand, machinebreuk, technische defecten, faillissement leveranciers, enz. Overmacht geeft de opdrachtgever in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding.

   14. KLACHTEN

   Klachten betreffende de uitvoering van het ontwerp dienen kruisraket bvba gemeld te worden bij aangetekend schrijven, te versturen binnen de twee dagen na levering. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. Een klacht kan de opdrachtgever in elk geval niet ontlasten van de verplichting om het bedrag van de facturen te betalen op de bij de overeenkomst vastgestelde data en volgens de bedongen voorwaarden. Een klacht, zelfs indien gegrond, machtigt de opdrachtgever bovendien niet om de uitvoering van de overeenkomst te weigeren voor ontwerpen die niet het voorwerp van de klacht uitmaken.

   15. AANVAARDING FACTUUR - BETALING

   Iedere factuur zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum als aanvaard beschouwd worden. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van kruisraket bvba en dit binnen dertig dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De betaling per overschrijving, wissel of op enige andere wijze kan niet aanzien worden als een verzaking aan deze bepaling en houdt geen schuldvernieuwing in. De betaling dient te geschieden contant, zonder korting, en in euro, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de opdrachtgever. Ook alle innings- en protestkosten van geaccepteerde of niet-geaccepteerde wissels zijn ten laste van de opdrachtgever. Indien het vertrouwen van kruisraket bvba in de kredietwaardigheid van de opdrachtgever geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de opdrachtgever en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt kruisraket bvba zich het recht voor om de gehele uitvoering van de opdracht of een gedeelte ervan op te schorten en van de opdrachtgever de geschikte waarborgen te eisen. Indien de opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt kruisraket bvba zich het recht voor om de gehele opdracht of een gedeelte ervan te annuleren. Al het voorgaande geldt onverminderd de rechten van kruisraket bvba op schadevergoeding en intresten. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse nalatigheidsintrest ten bedrage van de gerechtelijke rente, verhoogd met 2% opbrengen, met een minimumintrestvoet van 12%. Bovendien zal het nog openstaande saldo, na een vergeefse ingebrekestelling, verhoogd worden met 12% van het factuurbedrag, met een minimum van 250 euro, zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Op vertoon van dit document in de kruisraket headquarters ontvangt u een fris glas bier.

   16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSBEDING

   Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding | alle geschillen tussen de opdrachtgever en kruisraket bvba vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. De verhouding tussen de opdrachtgever en kruisraket bvba wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

   17. ZELFSTANDIGHEID VAN DE CLAUSULES – NEDERLANDSE TEKST

   De eventuele nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van betwisting nopens de interpretatie van deze voorwaarden primeert steeds de Nederlandse tekst.